Login

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar met een (taal)achterstand. VVE-programma’s zijn speciaal ontwikkeld voor kinderen met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstand met als doel de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten.

Voorschoolse educatie vindt plaats in een peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf en is bedoeld voor peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. De voorschoolse educatie valt onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Vroegschoolse educatie gebeurt in basisscholen en is gericht op kinderen in de kleuterklassen. Tot 2006 werd ook de vroegschoolse educatie bekostigd door de gemeente, maar daarna door de scholen (formeel: de schoolbesturen). VVE richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere ontwikkelingsgebieden. Het gaat om de:

• Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door de beginnende geletterdheid en de woordenschat.

• Beginnende rekenvaardigheid, zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.

• Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal

• Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken.

Om deze doelen te bereiken, wordt bij VVE gewerkt met specifieke VVE-programma’s, zoals Kaleidoscoop, Piramide, Puk en Ko.

Dit is de VVEtool. De toolbox is een hulpmiddel voor gemeentelijke beleidsmedewerkers bij de beleidsformulering voor- en vroegschoolse educatie. De toolbox ondersteunt gemeenten bij de kaderstelling, het maken van beleidskeuzes en biedt voorbeelden van andere gemeenten, handreikingen en standaarden ter inspiratie.

De VVEtool is een initiatief van de convenantpartijen ministerie van OCW, ministerie van VWS, VNG, GGD GHOR Nederland, ActiZjeugd en NCJ en is tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van OCW. De ontwikkeling van de toolbox is een samenwerking tussen VNG en KING. De toolbox wordt beheerd door de VNG en is alleen toegankelijk voor gemeenten.

Voor vragen over de VVEtool kunt u terecht bij het VNG Informatiecentrum: telefoon: 070-373 8393 (op werkdagen van 8.15 tot 17.15 uur), e-mail: informatiecentrum@vng.nl of gebruik het vragenformulier.

X
Informatie